Можност за пракса во Стопанска банка АД Скопје

Стопанска банка АД Скопје има потреба од редовни студенти на додипломски и постдипломски студии од економските насоки за изведување на практична настава во СБ. „Ако сте заинтересирани да стекнете студентска пракса во нашата компанија, Ве молиме испратете кратка биографија и Повеќе …

Економскиот факултет соработува со финансискиот сектор

Вклучувањето на експерти од струката, како и соработката со институции од областа на економијата, финансиите и менаџментот е значаен дел од наставно-научниот процес на Економски факултет при Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип. Оваа определба се потврди и во периодот зад Повеќе …