За факултетот

Економскиот факултет низ континуиран процес на образование овозможува кадар кој е способен компетентно да ги решава проблеми да им излегува во пресрет на предизвиците што современиот развој на општеството и на бизнисот ги наметнува и да ја зајакнува конкурентноста на претпријатијата на ниво на светски стандарди, преку висококвалитетни програми од бизнис, менаџмент и економија.

Факултетот, исто така, обезбедува професионални услуги и истражувања за претпријатијата и државната администрација. Во таа насока Факултетот работи на постојано јакнење на својата репутација, како на домашно така и на меѓународно ниво.

Факултетот води сметка да реализира висок квалитет во наставата и истражувачко-апликативните активности да ги следи промените и потребите на стопанството и општеството, да ја поттикнува инвотаивноста и притоа да употребува најосвремена наставна техника.

 

Декан
Ред. Проф. д-р Трајко Mицески
E-mail: trajko.miceski@ugd.edu.mk
Телефон: +389 32 550 302

 

 

Продекан
Доц. д-р Љупчо Давчев
E-mail: ljupco.davcev@ugd.edu.mk
Телефон: +389 32 550 327